Moonsee

48 tekstów – auto­rem jest Moon­see.

Człowiek raz czer­piący przy­jem­ność z niszczenia
wnet za­pom­ni o ra­dości płynącej z tworzenia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2015, 07:44

W erze twit­te­ra i facebooka
praw­dzi­wej przy­jaźni mało kto szuka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 czerwca 2013, 17:21

"Trochę" do­tyczyć może dawania,
lecz nig­dy miłości i zaufania.
Można dać trochę cuk­ru lub mleka,
lecz z "trochę" i miłość i uf­ność - kaleka. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 8 czerwca 2013, 08:50

Na­wet gdy­by poz­ba­wić człowieka wszel­kich og­ra­niczeń, nie będzie on w sta­nie żyć tak, jak chce - kiedyś zat­rzy­ma się i stwier­dzi, że to i owo z przeszłości by zmienił. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 kwietnia 2013, 15:27

Jeśli myślisz, że nie możesz już nic zmienić, po­ra zmienić myślenie. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 2 marca 2013, 19:57

Co­raz częściej pieniądze są dla nas ce­lem, a nie środ­kiem do ce­lu. A kiedy ce­lem jest pieniądz, środ­kiem do te­go ce­lu sta­je się dru­gi człowiek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2011, 20:14

Cie­szył się je­den far­mer z wyk­lu­tych kurczaków
dopóki w wytłoczkach mu żona nie wyt­knęła braków. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2011, 11:49

Nie ten jest bo­gaty, kto pieniądze liczy,
lecz ten, co miłością ser­ce swo­je ćwiczy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 listopada 2011, 16:55

Za­baw­ki małego Piot­ru­sia spierały się między sobą, która z nich jest je­go ulu­bioną. Piłka twier­dziła, że to właśnie ją Piot­ruś lu­bi naj­bar­dziej, bo nie ma nic przy­jem­niej­sze­go, niż strze­lanie go­li. Sa­mochodzik upierał [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2011, 08:21

Z miłością jest jak z gi­tarą - aby zais­tniała pełna har­mo­nia, pot­rzeb­ne są wszys­tkie struny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 sierpnia 2011, 21:15

Moonsee

gg 4160669

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moonsee

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 lutego 2015, 07:44Moonsee do­dał no­wy tek­st Człowiek raz czer­piący przy­jem­ność [...]